Adres

ul. Francesco Nullo 42/40
               31-543 Kraków

biuro@etcfinancegroup.pl

Godziny pracy: 8:00 - 16:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

§ 1 DEFINICJE

1) Użyte w Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Administrator – administratorem niniejszego serwisu jest ETC FINANCE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Francesco Nullo 42/40, 31-543 Kraków, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000914742, posiadającą NIP 6751754553 i REGON 389594179.
b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
c) Cookies administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem strony internetowej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
d) Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
e) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://etcfinancegroup.pl/.
f) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
g) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi.

 

§ 2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 

1) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 

1) Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych korzystających z Serwisu niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2) Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) wysłania formularza kontaktowego lub złożenia wniosku online przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,
b) kontaktu z Administratorem w inny niż wskazany w pkt a) sposób w celu skorzystania z Usługi oferowanej przez Administratora.

3) W przypadku wysłania formularza kontaktowego przez Użytkownika, Klient podaje:

a) imię i nazwisko / nazwę spółki,
b) numer NIP/KRS,
c) adres e-mail,
d) telefon kontaktowy,

4) W przypadku wysłania wniosku online przez Użytkownika, Klient podaje:

a) imię i nazwisko / nazwę firmy,
b) telefon kontaktowy,
c) numer NIP/KRS,
d) adres e-mail.

4) Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzy adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5) Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie.

 

§ 4 SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

 

1) Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis są w następujących celach:

a) identyfikacji klienta w celu prawidłowego zgłoszenia pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego,
b) umożliwienia sporządzenia odpowiedzi na przedstawione przez Użytkownika pytanie,
c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości.

 

§ 5 DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp, poza Administratorem, jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z leczeniem (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f) RODO).

2) Administrator oświadcza, że stosuje techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionych, utratą czy uszkodzeniem.

 

§ 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywani i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, które używa.

3) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.